KREDOS
KREDOS
Adres: Popiełuszki 15, 10-693 Olsztyn
Telefon: 89 679 02 42
WWW: https://kredos.pl

Podgląd wizytówki
Tomed Sp. z o.o.
Tomed Sp. z o.o.
Adres: ul. Strzeleckiego 8/75, 02-776 Warszawa
Telefon: 505 708 083
WWW: www.tomed.waw.pl/

Podgląd wizytówki
IMM DESIGN (Novaerus)
IMM DESIGN Sp. z o.o.
Adres: Celtic Park Kineskopowa 1 bud. G lok. 4, 05-500 Piaseczno
Telefon: 600 877 622
WWW: https://oddychajzdrowo.com/

Podgląd wizytówki
Mindray
Mindray Medical Poland
Adres: Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Telefon: 22 463 80 80
WWW: www.mindray.com

Podgląd wizytówki
Euromobil Sp. z o.o.
Euromobil Sp. z o.o.
Adres: Paprotnia 29, 95-060 Brzeziny
Telefon: 665 536 700
WWW: www.emobil.com.pl

Podgląd wizytówki
WPiP
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp.k.
Adres: Poznańska 31, 62-020 Jasin
Telefon: 519 793 430
WWW: www.oczyszczanie-powietrza.pl

Podgląd wizytówki

GAXAM A.Bar­to­sze­wicz R.Smo­liń­ski spół­ka jaw­na


GAXAM
Nazwa firmy: GAXAM A.Bar­to­sze­wicz R.Smo­liń­ski spół­ka jaw­na
Adres: ul. Sta­ni­sła­wa Woj­cie­chow­skie­go 52 m.26, 02-495 War­sza­wa
Telefon: 660 633 062
NIP: 1132807786
REGON: 142486248
KRS: 0000360427
Przedstawiciel: Roman Smoliński

Ga­xam jest pro­du­cen­tem i do­staw­cą pro­fe­sjo­nal­nych i ska­lo­wal­nych roz­wią­zań in­for­ma­tycz­nych dla szpi­ta­li oraz przed­się­biorstw. Na­sza sze­ro­ka wie­dza oraz do­świad­cze­nie po­zwa­la­ją ofe­ro­wać na­szym klien­tom opro­gra­mo­wa­nie naj­wyż­szej ja­ko­ści, ide­al­nie do­sto­so­wa­ne do ich po­trzeb. Za­pew­nia­my peł­ne usłu­gi zwią­za­ne z wdro­że­niem na­szych sys­te­mów, in­te­gra­cją oraz ser­wi­sem. No­wo­cze­sne tech­no­lo­gie i ar­chi­tek­tu­ra – m.in. do­stęp przez prze­glą­dar­kę WWW – po­zwa­la­ją na ła­twe użyt­ko­wa­nie, ska­lo­wal­ność sys­te­mu oraz bez­pie­czeń­stwo.

Produkty