GAXAM A.Bar­to­sze­wicz R.Smo­liń­ski spół­ka jaw­na


GAXAM
Nazwa firmy: GAXAM A.Bar­to­sze­wicz R.Smo­liń­ski spół­ka jaw­na
Adres: ul. Sta­ni­sła­wa Woj­cie­chow­skie­go 52 m.26, 02-495 War­sza­wa
Telefon: 660 633 062
NIP: 1132807786
REGON: 142486248
KRS: 0000360427
Przedstawiciel: Roman Smoliński

Ga­xam jest pro­du­cen­tem i do­staw­cą pro­fe­sjo­nal­nych i ska­lo­wal­nych roz­wią­zań in­for­ma­tycz­nych dla szpi­ta­li oraz przed­się­biorstw. Na­sza sze­ro­ka wie­dza oraz do­świad­cze­nie po­zwa­la­ją ofe­ro­wać na­szym klien­tom opro­gra­mo­wa­nie naj­wyż­szej ja­ko­ści, ide­al­nie do­sto­so­wa­ne do ich po­trzeb. Za­pew­nia­my peł­ne usłu­gi zwią­za­ne z wdro­że­niem na­szych sys­te­mów, in­te­gra­cją oraz ser­wi­sem. No­wo­cze­sne tech­no­lo­gie i ar­chi­tek­tu­ra – m.in. do­stęp przez prze­glą­dar­kę WWW – po­zwa­la­ją na ła­twe użyt­ko­wa­nie, ska­lo­wal­ność sys­te­mu oraz bez­pie­czeń­stwo.

Produkty