KREDOS
KREDOS
Adres: Popiełuszki 15, 10-693 Olsztyn
Telefon: 89 679 02 42
WWW: https://kredos.pl

Podgląd wizytówki
Greenpol
"Greenpol" Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.
Adres: Lubuska 15B, 66-016 Płoty
Telefon: 790 329 925
WWW: http://greenpol.com.pl

Podgląd wizytówki
Mindray
Mindray Medical Poland
Adres: Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Telefon: 22 463 80 80
WWW: www.mindray.com

Podgląd wizytówki
Dräger Polska
Dräger Polska Sp. z o.o.
Adres: Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa
Telefon: 22 243 06 58
WWW: www.draeger.com

Podgląd wizytówki
United Imaging Healthcare
United Imaging Healthcare Poland Sp. z o.o.
Adres: Aleje Jerozolimskie 142A/12/29, 02-305 Warszawa
Telefon: +48 532 792 666
WWW: https://www.united-imaging.eu/pl/home

Podgląd wizytówki
Monomed
Monomed
Adres: ul Dekoracyjna 1c, 66-115 Zielona Góra
Telefon: 693 254 808
WWW: http://monomed.pl/

Podgląd wizytówki

Regulamin


Regulamin

REGULAMIN PORTALU MEDIPMENT.PL OBOWIĄZUJĄCY od DNIA 1.01.2016r.

Spis treści
 1. Postanowienia ogólne
 2. Warunki uczestnictwa
 3. Prawa i obowiązki użytkownika
 4. Prawa oraz obowiązki operatora
 5. Rodzaje usług świadczonych przez portal
 6. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu internetowego medipment.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.medipment.pl. Portal internetowy medipment jest platformą prezentacji ofert usług, sprzętów medycznych i pośredniczenia w ich sprzedaży, z którego mogą korzystać osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zamieszczone w portalu informacje i dane techniczne dotyczące poszczególnych produktów (sprzętu medycznego i usług) pochodzą z oficjalnych stron internetowych producentów i sprzedawców tych produktów bądź z katalogów, ofert i innych materiałów wydawanych przez nich.
  2. Przed skorzystaniem z portalu medipment.pl należy uważnie przeczytać poniższy regulamin i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu rejestracji. Podmiot, który nie przeszedł procesu rejestracji (gość), o którym mowa w pkt 4 pdpkt 4, poprzez korzystanie z portalu wyraża akceptację regulaminu.
  3. Operatorem portalu jest firma: AMDG J. Dobrzyński, G. Trzpis, M. Dobrzyński s.c. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zofii Nałkowskiej 7, kod poczt. 15- 702, o nr NIP 542-33-44-353 i REGON 382160963.
  4. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
   • Portal - portal medipment prowadzony przez firmę AMDG J. Dobrzyński, G. Trzpis, M. Dobrzyński s.c. pod domeną medipment.com i innymi, udostępniający materiały i oferty dotyczące wyrobów medycznych, usług i usługodawców z nimi związanych, a także umożliwiający składanie zamówień i zawieranie umów kupna sprzedaży pomiędzy oferentem a zamawiającym;
   • Użytkownik - podmiot spełniający warunki zawarte w regulaminie, który przeszedł proces rejestracji i uzyskał konto umożliwiające korzystanie z portalu, co jest równoznaczne z zawarciem umowy z AMDG J. Dobrzyński, G. Trzpis, M. Dobrzyński s.c. na warunkach określonych w regulaminie;
   • Użytkownik zweryfikowany - użytkownik, który przeszedł proces rejestracji i weryfikacji konta i może zawierać umowy z innymi użytkownikami;
   • Gość - podmiot, który nie przeszedł procesu rejestracji, korzystający z portalu w ograniczonym zakresie;
   • Oferent - użytkownik o opłaconym abonamencie dla producenta, dilera, dilera autoryzowanego, serwisanta bądź innego podmiotu, oferujący wyroby medyczne i usługi udostępniający wszelkie informacje dotyczące tych produktów w trybie oferty w przestrzeni jaką jest portal medipment.pl;
   • Zamawiający - użytkownik zgłaszający za pośrednictwem portalu zapotrzebowanie na wyroby medyczne i/lub usługi o określonych parametrach;
   • Oferta - deklaracja oferenta dokonania sprzedaży wyrobu medycznego bądź świadczenia usług zgodnie z opisem znajdującym się w portalu, która jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego;
   • Materiały - wszelkie teksty o charakterze informacyjnym, o tematyce związanej z przedmiotem portalu to jest sprzętem medycznym i usługami, zdjęcia, katalogi, dane techniczne, instrukcje obsługi itp.
   • Konto - prowadzone dla użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem informacji dotyczących użytkownika i umożliwiające mu korzystanie z portalu i jego funkcjonalności;
   • Rejestracja - procedura właściwa dla zakładania konta użytkownika;
   • Weryfikacja konta - proces uwierzytelniający konto użytkownika za pomocą listownie przesłanego użytkownikowi hasła weryfikacji, które musi zostać wpisane w odpowiednim formularzu;
   • Akcja zakupowa - proces dojścia do umowy kupna - sprzedaży pomiędzy zamawiającym a oferentem polegający na otrzymaniu przez zamawiającego najkorzystniejszych ofert handlowych dotyczących danego sprzętu lub usługi;
   • Operator - firma AMDG J. Dobrzyński, G. Trzpis, M. Dobrzyński s.c.;
   • Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego użytkownika będącego oferentem, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez użytkownika do profilu, zabezpieczony hasłem dostępu do profilu, który jest udostępniany i prezentowany w portalu.
   • Komentarz - opinia użytkownika na temat produktu, usługi bądź oferenta zamieszczona w portalu.
 2. Warunki uczestnictwa
  1. Do tego, aby założyć konto i być zarejestrowanym użytkownikiem portalu oraz korzystać z jego zasobów niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej aktywnej skrzynki e-mail.
  2. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w portalu. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie konta innym osobom, bez wyraźnej zgody operatora.
  3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w portalu skutkującej założeniem konta zgodnie z formularzem rejestracyjnym na portalu użytkownik oświadcza, iż:
   • zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu;
   • zawiera umowę z operatorem na warunkach określonych niniejszym regulaminem;
   • wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę AMDG J. Dobrzyński, G. Trzpis, M. Dobrzyński s.c. przekazanych podczas rejestracji jak i w późniejszej edycji profilu, danych osobowych w celu świadczenia usług objętych niniejszym regulaminem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
   • wszystkie umieszczane przez niego w portalu materiały (dane, oferty, katalogi, zdjęcia itp.) są wolne od wad prawnych i fizycznych, a osoby, których wizerunek został utrwalony na umieszczonych w portalu zdjęciach wyraziły zgodę na bezpłatne wykorzystanie z tego wizerunku;
   • wyraża zgodę na upublicznienie profilu przez operatora, co oznacza, iż dostęp do danych w profilu będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu;
   • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od operatora;
   • wyraża zgodę na dokonywanie przez operatora oceny sposobu korzystania przez użytkownika z portalu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach portalu, sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych, nie zawierających danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników, które mogą być ujawniane osobom trzecim.
  4. Podmiot, który nie przeszedł procesu rejestracji (gość) może korzystać z portalu w ograniczonym zakresie.
 3. Prawa i obowiązki użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu medipment.pl zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:
   • nieużywania w materiałach, komentarzach i ofertach tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
   • działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
   • niezamieszczania materiałów zabezpieczonych przed ogólnym dostępem (np. zabezpieczonych hasłem),
   • niezamieszczania materiałów niezgodnych z zakresem tematycznym portalu.
  2. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu, umieszczanie w portalu ofert i materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:
   • treści pornograficznych, uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
   • propagujących piractwo fonograficzne i komputerowe,
   • upowszechniających techniki łamania danych, wirusy,
   • obrażające uczucia innych osób, w tym uczucia religijne,
   • zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora;
  3. Operator może odmówić opublikowania lub usunąć z portalu materiały lub oferty, jeżeli zawierają one treści lub informacje niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść regulaminu oraz dobre obyczaje.
  4. Portal umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi, który jest oferentem, na zamieszczanie w portalu dowolnej liczby ofert.
  5. Oferent może w każdym czasie usunąć lub zmienić zamieszczone w portalu oferty i żądać od operatora usunięcia lub zmiany zamieszczonych w portalu materiałów dostarczonych przez siebie do operatora przy czym żądanie to nie zobowiązuje operatora do usunięcia tych materiałów.
  6. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek oferty lub przekazując operatorowi jakiekolwiek materiały oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.
  7. Zarejestrowany użytkownik portalu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie oferty i materiały, które w nim zamieścił sam lub na jego żądanie uczynił to operator.
  8. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do operatora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w portalu jakiejkolwiek oferty przez użytkownika lub zamieszczenie przez operatora materiałów przez użytkownika, użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
  9. Operator niezwłocznie powiadomi użytkownika o zaistnieniu okoliczności wskazanej w pkt 16.
  10. Użytkownicy mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące produktów, usług i oferentów obecnych na portalu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przy treści każdego komentarza widoczne są imię, nazwisko i nazwa firmy komentującego.
  11. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z portalu oraz zgłosić operatorowi prośbę usunięcia konta z portalu za pomocą kontaktu mailowego z Operatorem- mail: medipment@amdg.net.pl.
  12. Użytkownik ma prawo zgłaszać operatorowi wszelkie nieprawidłowości zarówno w funkcjonowaniu i treści portalu, jak i zauważone przez siebie naruszenia regulaminu przez innych użytkowników, za pomocą kontaktu mailowego z Operatorem- mail: medipment@amdg.net.pl
 4. Prawa oraz obowiązki operatora
  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • sposób korzystania z portalu przez użytkowników i skutki korzystania z portalu w tym wywiązywanie się z zawartych za pomocą portalu umów,
   • oferty i materiały publikowane w portalu oraz za prawdziwość danych umieszczanych lub przekazywanych do publikacji przez użytkownika,
   • treść komentarzy umieszczanych przez użytkowników,
   • niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach portalu,
   • szkody wynikłe z udostępnienia przez użytkownika hasła dostępowego do profili osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
   • udostępnianie hasła i danych użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.
  2. Operator zastrzega sobie prawo do:
   • przetwarzania materiałów dostarczonych przez użytkowników w celu zapewnienia rzetelnej informacji o oferowanych przez nich produktach i usługach,
   • okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, portalu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników,
   • natychmiastowego usunięcia z portalu ofert i materiałów bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa,
   • natychmiastowego usunięcia z portalu każdej oferty lub materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
   • natychmiastowego zablokowania profilu użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego ofert i materiałów w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub przepisów prawa,
   • zaprzestania świadczenia usługi, po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronach portalu,
   • w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez operatora, skasowania całej zawartości portalu, wprowadzenia ograniczeń w zakładaniu profili i dodawaniu ofert.
  3. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług portalu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez operatora o czym operator poinformuje na łamach portalu oraz regulaminu.
  4. Operator oświadcza, że administratorem danych osobowych będzie AMDG J. Dobrzyński, G. Trzpis, M. Dobrzyński s.c., które to dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do pełnego korzystania z portalu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  6. Cała korespondencja przesyłana na domenę medipment.pl jest archiwizowana przez Operatora w celach bezpieczeństwa.
 5. Rodzaje usług świadczonych przez portal
  1. Portal zapewnia wszystkim użytkownikom i gościom:
   • rzetelną i w miarę możliwości pełną informację na temat parametrów technicznych sprzętów medycznych,
   • możliwość wyszukiwania konkretnych grup sprzętów jak i konkretnych modeli,
   • możliwość przeglądania szczegółów danych sprzętów,
   • możliwość uzyskania informacji na temat serwisantów sprzętów medycznych, instalatorów instalacji medycznych i innych usługodawców.
  2. Użytkownikom zarejestrowanym portal zapewnia ponadto:
   • możliwość porównywania konkretnych sprzętów pod względem danych technicznych,
   • możliwość dodawania opinii na temat sprzętów medycznych, usług i oferentów,
   • możliwość uzyskania informacji na temat cen katalogowych i firm oferujących dany sprzęt, jeśli na portalu użytkownik w roli dystrybutora oferuje dany sprzęt.
  3. Użytkownikom zweryfikowanym, poza możliwościami określonymi w pkt 27 i 28 portal umożliwia zakup sprzętu na wybranych warunkach na drodze akcji zakupowej.
  4. Ponadto portal zapewnia:
   • oferentom o opłaconej roli dealera:
    • możliwość zamieszczenia na portalu swoich danych, wraz z logiem, tak by były dostępne wszystkim użytkownikom,
    • możliwość dodania i przypisania do swojego profilu ofert dotyczących konkretnych produktów z bazy danych portalu.
   • oferentom o opłaconej roli usługodawcy (instalatora, projektanta, firmy budowlanej itp.) możliwość zamieszczenia swoich danych i/lub przypisania ich do konkretnych usług, tak by były dostępne dla wszystkich użytkowników portalu.
 6. Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław M. Dobrzyński, Grzegorz Trzpis, Maciej Dobrzyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AMDG J. Dobrzyński, G. Trzpis, M. Dobrzyński s.c., ul. Z. Nałkowskiej 7, 15-702 Białystok, NIP: NIP 542-33-44-353,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji użytkownika w portalu, umożliwienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe (produktowe) oraz w przypadku wyrażenia zgody, w celu wysyłania informacji handlowych, a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególności:
   1. prowadzenie badań statystycznych,
   2. dochodzenie ewentualnych roszczeń,
  3. podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
   1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: rejestrację, realizację odpowiedzi na zapytanie, promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora i podmioty współpracujące oraz przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
   2. prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie zapobiegania oszustwom, prowadzenia badań statystycznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dystrybutorzy oferujący towar oraz upoważnieni pracownicy Administratora,
  5. przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych odpowiada:
   1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: rejestrację, realizację odpowiedzi na zapytanie, promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora i podmioty współpracujące oraz przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
   2. prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie zapobiegania oszustwom, prowadzenia badań statystycznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dystrybutorzy oferujący towar oraz upoważnieni pracownicy Administratora,
  7. przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych odpowiada:
   1. okresowi rejestracji użytkownika w portalu,
   2. okresowi niezbędnemu do realizacji odpowiedzi na zapytanie ofertowe (produktowe),
   3. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, okresowi na jaki została wyrażona zgoda – do czasu jej cofnięcia
   4. okresowi zgodnemu z przepisami prawa oraz realizacją prawnie usprawiedliwionych celów Administratora,
  8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  10. podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji odpowiedzi na zapytanie oraz przesłania zapytania do dystrybutorów oferujących sprzęt. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować w szczególności odmową realizacji odpowiedzi na zapytanie.
  11. Administrator zapewnia możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mail na adres: medipment@amdg.net.pl lub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby ADO.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i uruchomienia nowej lub zmodyfikowanej wersji usług w ramach portalu. Zmiana ta staje się skuteczna z upływem terminu podanego przez portal jednak nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia tych zmian użytkownikom. Akcje zakupowe rozpoczęte przed wprowadzeniem zmian prowadzone są na dotychczasowych warunkach.
  2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w portalu od chwili wejścia w życie zmian zostanie o nich powiadomiony, a także o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z chęcią rozwiązaniem umowy z AMDG J. Dobrzyński, G. Trzpis, M. Dobrzyński s.c. W tym celu należy skontaktować się z Operatorem - mail: medipment@amdg.net.pl
  3. Użytkownik może w każdym czasie odstąpić od umowy. W tym celu zobowiązany jest poinformować Operatora za pomocą kontaktu mailowego - mail: medipment@amdg.net.pl o chęci odstąpienia od umowy. Operator portalu w ciągu 15 dni zweryfikuje, czy użytkownik jest w trakcie postępowań zakupowych. Rozwiązanie umowy z użytkownikiem (usunięcie konta użytkownika) nastąpi nie wcześniej niż w ciągu 15 dni od zgłoszenia lub od zakończenia ostatniej akcji zakupowej. W tym czasie użytkownik może jeszcze zrezygnować z chęci rozwiązania umowy.
  4. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w punkcie powyższym.
  5. Jeżeli umowa została rozwiązana w wyniku decyzji operatora (np. na skutek naruszeń regulaminu), użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w portalu bez uprzedniej zgody operatora.
  6. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy użytkownikami a AMDG J. Dobrzyński, G. Trzpis, M. Dobrzyński s.c. dotyczących usług oferowanych przez portal Medipment.pl zgodnie z niniejszym regulaminem, jest prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z usługami oferowanymi przez operatora rozstrzygać będzie właściwy sąd w Białymstoku.

Portal korzysta z usługi Google Analytics, informacja wymagana przez Google Analytics:
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.