Szczegółowe dane usługodawcy

dealerImg
Nazwa firmy:
TUiR ALLIANZ
Adres:
Fabryczna 4, 15-483 Białystok
Telefon:
604 203 806
E-mail:
Wyślij wiadomość
WWW:
NIP:
REGON:
KRS:
Imię i nazwisko
przedstawiciela:
Izabela Pietruczuk

Prowadzenie placówki medycznej to wyzwanie. Gdy codziennie masz do czynienia z najcenniejszą wartością: ze zdrowiem i życiem człowieka, kluczowe stają się umiejętności i kompetencje. Równie ważne jest posiadanie ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, jako finansowego zabezpieczenia na wypadek wystąpienia niepożądanych zdarzeń.

Firma Allianz oferuje Państwu ubezpieczenia w zakresie medycznym i wszelkim pozostałym, jaki byłby Państwu potrzebny w zakresie:

1. OC obowiązkowe osób wykonujących zawód medyczny

2. Ochrona Prawna dla: lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

* Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności w zakresie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji zawodowej

* Klauzula ubezpieczenia szkód związanych z prowadzeniem działalności leczniczej (ubezpieczenie nadwyżkowe)

3. OC odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność lecznicząudzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z RMF z dnia 22.12.2011 r. (Dz. U. Nr 293 poz. 1728)

4. OC dobrowolne osób wykonujących zawód medyczny

5. OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą (zgodnie z RMF z dnia 22.12.2011 r. (Dz. U. Nr 293 poz. 1729))

6. OC członków zarządu 

* Zasiadanie w zarządzie czy radzie nadzorczej spółki, bycie jej prokurentem to – poza prestiżem – także ogromna odpowiedzialność za podejmowanie decyzji biznesowych, które nierzadko przesądzają o sukcesie bądź porażce całej organizacji. Nie jest możliwe „zdjęcie z siebie odpowiedzialności” za błędne decyzje, możliwe jest natomiast zakupienie ubezpieczenia zabezpieczającego finansowe roszczenia spółki.
* Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki jest dopasowane do polskiego systemu prawnego i zapewnia ubezpieczonemu szeroką ochronę: objęcie standardową ochroną rażącego niedbalstwa i zaległości podatkowych dochodzonych w trybie art. 107 i 116 ordynacji podatkowej,
automatyczne objęcie ochroną nowych spółek zależnych, a całych grup kapitałowych na podstawie skonsolidowanych danych finansowych.
* Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o zakres dodatkowy:
* Ubezpieczenie kosztów nadzwyczajnych,
* Ubezpieczenie kosztów obrony poprzedzającej wniesienie roszczenia lub wszczęcie postępowania urzędowego,
* Ubezpieczenie kosztów obrony w postępowaniu urzędowym, kaucji i postępowania ekstradycyjnego, kosztów zaskarżenia, ubezpieczenie kosztów naprawy wizerunku oraz ubezpieczenie nadwyżkowych kosztów obrony.

7. Ubezpieczenia majątkowe:

* Budynków

* Elementów działki

* Wyposażenia

* Elektroniki

* Środków obrotowych

* Pozostałe

* Grupowe: Rodzina Medica

* Indywidualne Różne rodzaje

* Dom i mieszkanie

* Samochód 

* Turystyczne: podróże krajowe i zagraniczne.

Zapraszam do współpracy

Izabela Pietruczuk

TUiR Allianz Polska S.A.

Filia Regionalnego Centrum Dystrybucji w Białymstoku

Agent Doradca
Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy w Białymstoku
ul. Fabryczna 4, I piętro
15 - 483 Białystok

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 363 690 000 złotych (wpłacony w całości). 

Rozwiń opis

Usługi

Pozostałe Ubezpieczenia medyczne